Powstawanie gazu wysypiskowego

Biogaz, który wykorzystuje się do celów energetycznych powstaje na skutek fermentacji odpadów organicznych na składowiskach odpadów, odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych bądź osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Gaz który jest wynikiem fermentacji głównie składa się z metanu. Zawartość liczymy wtedy od 40% do 70%. Drugim składnikiem jest dwutlenek węgla, który może zajmować od 40% do 50% składu gazu. Do tego wszystkiego dochodzą również inne składniki takie jak azot, siarkowodór, tlenek węgla, amoniak i tlen. Do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej wykorzystywany może być biogaz, który posiada powyżej 40% zawartości metanu.

 

Na przebieg procesu fermentacji składa się wiele czynników, dlatego należy przeprowadzać go w ścisłe określonych warunkach. Utrzymanie stałej temperatury, korzystnego pH czy wysokiej wilgotności to kluczowe zadania podczas procesu. W zależności od pierwszego wskaźnika możemy wyróżnić dwa typy fermentacji beztlenowej. Pierwszą nazywamy mezofilną, przebiega ona w temperaturze około 32-35°C. Natomiast druga to termofilną, która zachodzi w temperaturze 55-57°C.